Veiligheidscultuur en -gedrag

Het verbeteren van de veiligheidscultuur kan op veel verschillende manieren. De ondersteuning van Viga Arbozorg richt zich op de 10 bewezen principes van het ministerie van SZW.
veiligheidscultuur

Principes SZW

$

1. Betrokkenheid (top)management is essentieel

$
2. Gedrag leidinggevende is gedrag medewerkers
$
3. Zoek de weerstanden en los ze op
$
4. Beïnvloed veiligheidsgedrag
$
5. Beloon goed gedrag
$
6. Laat medewerkers zelf nadenken
$
7. Los veiligheidproblemen operationeel op
$
8. Leer van elkaar
$
9. Maak resultaten zichtbaar
$
10. Borg de veiligheidscultuur in een structuur
De acties die binnen organisaties opgepakt kunnen worden en de middelen die daarvoor ingezet kunnen worden, passen bij bovenstaande principes.

Betrokkenheid management

Om een verandering in de veiligheidscultuur tot stand te brengen, moet de directie van de organisatie achter de verandering staan. In woorden, maar ook in daden: budget vrijmaken, aanwezig zijn, het goede voorbeeld geven.

De rol van de directie als boegbeelden van de organisatie is belangrijk: de trap wordt van bovenaf schoongeveegd. Als deze directeuren uitdragen dat ze veiligheid belangrijk vinden, zullen leidinggevenden volgen. De directie moet leiderschap tonen om een gedragsverandering te bewerkstelligen, zodat op den duur een cultuur kan ontstaan waarin veilig werken de norm is.

Ondersteuning Viga Arbozorg

$
Inventariserend gesprek met directie om zienswijze helder te krijgen en duidelijk te krijgen waar zij met de organisatie, qua veiligheid, naar toe wil. Naar aanleiding hiervan brengt Viga Arbozorg Advies uit over te nemen directie maatregelen ter verbetering

Communicatie over resultaten

Resultaten werken stimulerend om de veiligheid verder te verbeteren. Om te bepalen of er resultaten zijn behaald, moet er worden gemeten. Om te kunnen sturen, moeten er prestatie-indicatoren worden vastgesteld. Wanneer de resultaten zijn gemeten, worden ze gecommuniceerd aan de organisatie met de bedoeling de werknemers te motiveren zich blijvend in te spannen voor de veiligheid.

Ondersteuning Viga Arbozorg

$
Het uitvoeren van een meting binnen de gehele organisatie om te beoordelen waar zij staat op de veiligheidscultuurladder. Op basis van de uitkomst, doelstellingen bepalen met de directie.

Na een jaar een herhalingsmeting uitvoeren om te bepalen of de geneomen maatregelen terug te zien zijn door een stijgng op de veiligheidscultuurladder. Resultaten woorden gecommuniceerd met medewerkers, leidinggevenden en directie.

Aanpakken onveilige situaties

Het melden en aanpakken van onveilige situaties, dus handelen voordat er iets gebeurd is, versmalt de basis van de ongevalspiramide en verkleint de kans op (ernstige) ongevallen. Doordat medewerkers op de werkvloer zelf onveilige situaties en oplossingen daarvoor kunnen en moeten aandragen, wordt de betrokkenheid vergroot. Aangezien veel onveilige situaties eenvoudig en met beperkte kosten operationeel opgelost kunnen worden, zien medewerkers dat het nut heeft om actief met veiligheid aan de slag te gaan.

Ondersteuning Viga Arbozorg

$
Naast het signaleren van onveilige situaties is de opvolging, dus het aanpakken ervan, van groot belang: laat aan de mensen zien dat meldingen serieus genomen worden en er wat mee gedaan wordt. Het herkennen en signaleren van gevaarlijke situaties is onderdeel van de traingen, voor zowel leidinggevenden als medewerkers.

Leren van onveilige situaties en ongevallen

Het leren van ongevallen is essentieel om herhaling te voorkomen en de organisatie en werkmethoden te verbeteren. Het is daarom belangrijk onveilige situaties en ongevallen op een juiste wijze te registreren en te onderzoeken om het maximale leereffect te bereiken. Oorzaken van ongevallen lijken soms eenvoudig te benoemen, maar kunnen heel anders zijn dan het lijkt.

Ondersteuning Viga Arbozorg

$
Bewustzijn bij leidinggevenden creeren over het hoe en waarom van het onderzoeken van ongevallen moet verbeterd worden, dit is een onderdeel van de training voor leidinggevenden.

Dialoog over veiligheid

Door periodiek bewust even stil te staan bij het thema Veiligheid, de problemen en oplossingen, wordt bewustzijn, begrip en commitment gecreerd. Het bedrijf wil laten zien serieus werk te maken van verbetering van de veiligheid. Medewerkers moeten problemen en ideeën kunnen inbrengen die vervolgens door de leidinggevenden opgelost kunnen worden.

Ondersteuning Viga Arbozorg

$
4 x per jaar woont een arbodeskundige een overleg met de arbostuurgroep en de directie bij. Hierin wordt de voortgang besproken en nieuwe ideen geinitieerd om de veiligheidscultuur/ -gedrag verder te verbteren.

Stimuleren van goed gedrag

Het stimuleren van het gewenste veiligheidsgedrag kan een grote daling van het aantal ongevallen en incidenten tot gevolg hebben. Daar waar het bestraffen van slecht gedrag soms wel nodig is, kan dit ontkenning en vermijding in de hand werken. Door veiligheid te benaderen vanuit een positieve invalshoek, ontstaat een ‘no blaim’-cultuur waarin gedrag bespreekbaar wordt.

Een medewerker kan niet worden afgerekend op het aantal ongevallen in het bedrijf, want daar heeft hij geen invloed op. Iemand kan uitsluitend verantwoordelijk worden gehouden voor wat hij wel kan beïnvloeden: het eigen gedrag. Iemand kan wel worden afgerekend op het lopen van inspectie / observatierondes, het houden van werkoverleg, het behandelen van het thema veiligheid in werkoverleggen, het sturen op opgeruimde werkplekken. Kortom, het geven van het goede voorbeeld.

Ondersteuning Viga Arbozorg

$

Het stimuleren van bovenstaande is onderdeel van de trainingen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op

Vrijblijvende offerte ontvangen?

Wilt u advies over de veiligheidscultuur bij uw bedrijf? Neemt u dan contact met ons op. Op basis van de door u gewenste werkwijze sturen wij u graag een vrijblijvende offerte.

training preventiemedewerker